Mild Chorizo Sarta Goikoa 225g

225 g
$7.99

Goikoa Sarta Mild Chorizo. Spanish Dry Cured Pork Sausage Seasoned With Paprika.

Perfect For Your Next Paella.  GMO Free, Gluten Free, No Artificial Colours.

 

 

225g